Falska medieuppgifter med syfte att skada Enklare Vardag

Tidningarna Kommunalarbetaren och Arbetet har i ett antal artiklar som publiceras på deras respektive webbsidor ”granskat” Enklare Vardag Sveriges verksamhet. De anklagelser som framförs är grundlösa och felaktiga. Vi kan inte tolka dem på annat sätt än att tidningarnas uppgiftslämnare är ute efter att misskreditera och skada företaget.

Enklare Vardag AB tillbakavisar kraftfullt påståendena om svarta pengar, anhöriganställningar, fusk med tidrapportering, avtalsstridiga löner, förbud att gå med i facket och artikelförfattarnas beskrivning om ”slavliknande” förhållanden.

Artikeln bygger enbart på anonyma sagespersoner. Ingenstans ges belägg för att uppgifterna är korrekta. Om personer misstänker att det har förekommit systematiskt fusk, förutsätter vi att det görs en polisanmälan, eller att man vänder sig till sitt fackförbund om det handlar om anställningsförhållanden.  

Kommunerna har granskat oss    

Det är inte första gången som Enklare Vardag Sverige AB är föremål för falska anklagelser. I fjol skickades ett anonymt brev till flera av de kommuner som vi har avtal med. Kommunalarbetaren och Arbetets artiklar bygger på samma falska anklagelser som framfördes i brevet. Kommunerna har granskat oss noggrant och de eventuella frågetecken som har funnits har retts ut. Vi har således kvar våra avtal med samtliga kommuner.     

Artikeln ger sken av att bolaget består av VD och ett antal anställda med arbetsuppehållstillstånd. Det är en grovt felaktig bild. Enklare Vardag Sverige har idag 160 anställda (varav 14 med arbetsuppehållstillstånd) och fyra kontor i Stockholmsregionen med verksamhetschefer, samordnare och administratörer som planerar arbetet och sköter kontakten med handläggarna på kommunen.   Alla anställda omfattas av kollektivavtal   Våra medarbetare gör varje dag en fantastisk insats för våra uppdragsgivare, vilket också framgår av brukarundersökningarna. Därför är Kommunalarbetarens och Arbetets artiklar inte bara ett angrepp på företaget och mig som VD, utan också på medarbetarna.   

Jag vill också understryka att vi har kollektivavtal för samtliga anställda och vi följer givetvis dessa avseende arbets- och anställningsvillkor. Kommunerna gör också årliga uppföljningar och allt går att kontrolleras och verifieras.     

Högsta kreditbetyg sju år i rad    

Vi har god ordning på våra administrativa rutiner. Vår bokföring sköts av Aspia, som är en av Sveriges största redovisningsbyråer. Vi  granskas av PWC, Sveriges största revisionsbyrå. Enklare Vardag har också fått högsta kreditbetyg, trippel-A, sju år i rad. En förutsättning för att få det är att det inte finns några anmärkningar om obetalda skatter, sociala avgifter eller leverantörsfakturor.  

Här bemöter vi de anklagelser som framförs:

Löner   

Ingen av Enklare Vardags medarbetare har någon gång varit underbetald. Företaget följer det kollektivavtal som Vårdföretagarna har tecknat med Kommunalarbetarförbundet. Vår lägsta timlön är 122 kr/timme vilket är bättre än minimilönen i kollektivavtalet. Vi uppmanar den medarbetare som anser sig ha fått för lite betalt att vända sig till sitt fackliga ombud eller närmsta chef.    

Vi betalar ersättning för obekväm arbetstid enligt kollektivavtalet. Av våra 160 medarbetare finns det tre fall där det råder delade meningar om de är berättigade till OB-ersättning eller inte, då de inte arbetar fulltid, men har heltidslön. Vi diskuterar frågan med dessa nu. Vi betalar givetvis semesterersättning enligt kollektivavtal, 12 procent av timlönen. Medarbetarna får givetvis betalt för samtliga arbetade timmar. Uppgifterna om att personal krävs på återbetalning om de arbetar mindre än 200 timmar är felaktiga.   

Vi betalar alltid ersättning för restid. Det har dock skett en förändring i storleken av reseersättningen som vissa anställda är missnöjda med.    

Att medarbetare tvingats ta ut delar av sin lön för att överlämna kontanterna ”till en mellanhand som mött upp vid en bankomat”, är ett helt grundlöst påstående och stämmer definitivt inte.   

Arbetstider   

Påståendet att personal fått arbeta upp till 250 – 260 timmar i månaden är fel. I det påstådda fallet har personen förmodligen räknat in tiden mellan två arbetspass, som alltså inte är arbetstid.   

Samtliga medarbetare är självklart berättigade till raster. Dessa är också inlagda i medarbetarnas scheman. Det är sedan upp till enskilde att ta ut sina raster. Att detta görs går att följa genom tidsregistreringen.         

Betalning för att behålla kunder   

I artiklarna hävdas det att personal har betalat brukare/kunder för att få behålla dem. Det är helt främmande för företaget att agera på detta sätt. Om detta har skett så är det helt och hållet på den enskildes initiativ.    

Arbetstillstånd   

14 personer av 160 anställda hos Enklare Vardag har för närvarande arbetsuppehållstillstånd. Vi har aldrig hotat någon medarbetare att dra in arbetstillståndet. Om detta skulle ha förekommit så borde den utsatte ha polisanmält det eller kontaktat facket.   

Odaterade uppsägningspapper  

Inga odaterade uppsägningspapper har någonsin förekommit inom vårt företag. 

Tidrapportering   

I en artikel påstås det att det förekommer dubbelregistreringar av timmar. Det ska inte ske och det är inget som företaget sanktionerar. Däremot kan vi inte utesluta att en enskild medarbetare av misstag har dubbelregistrerat timmar, vilket skulle kunna ske då det är olika tidrapporteringssystem för hemtjänst respektive personlig assistans. Det förutsätter att personen både jobbar som personlig assistent, där rapportering sker på papper och i hemtjänsten där den sker digitalt. Med anledning av de uppgifter som nu framkommit kommer vi att skärpa kontrollerna.   

Om det är så att en person arbetar under flera andra personers namn så har det skett utan vår vetskap och är i strid med företagets regelverk. Ingen ska behöva tvivla på att våra medarbetare uppträder under rätt namn.   

Vidare påstås att inloggningskvittenser har plockats bort från våra brukare.  Detta är naturligtvis förkastligt. Om det har skett så är det ett brott mot våra regler. Vi kontrollerar löpande att kvittenserna är på plats, men kommer framöver att genomföra tätare kontroller.    

Anhöriganställningar   

Anhöriganställning har förekommit i ett enda fall. I detta fall är kommunen införstådd med detta och har godkänt upplägget.    

Fejkat vårdbehov   

Företaget har aldrig betalat brukare för att de ska överdriva sitt vårdbehov. Inga andra kontanta ersättningar har betalats ut till brukare.     

Köp av kunder   

I en av artiklarna hävdas att anställda på andra företag erbjudits ersättning för att ta med sig kunder till Enklare Vardag. Ett vårdbolag, Finsk Hemtjänst, gick i konkurs och i samband med det kontaktades vi av en medarbetare från företaget som ville komma över till Enklare Vardag. Denne erbjöd sig att ta med sig brukare/kunder till Enklare Vardag i utbyte mot en extra ersättning, en bonus. Enklare Vardag betalar dock inte bonus för sådant, så sådana betalningar kan aldrig komma ifråga.   

Facket   

Inga medarbetare har förbjudits att gå med i facket. Vi ser facket som en bra motpart och vi har ett bra samarbete med dem.   

Testamentesfrågan

Uppgiften om att två anställda har dömts för grovt ocker, respektive ocker stämmer. Den ena avtjänar sitt straff och den andre är sjukskriven. De kommer dock inte återinträda i tjänst. Deras anställning kommer att avslutas efter förhandling med facket.   

Enklare Vardags VD var inte inblandad i dessa personers förehavanden. Det enda VD hjälpte till med var att få kontakt med en advokat efter lång och enträgen begäran av  brukaren/kunden. En Lex Sarah-anmälan har gjorts.   

Det hävdas att Enklare Vardag lämnade avtalen med Täby Kommun på grund av denna fråga. Det stämmer att Enklare Vardag lämnade Täby men inte av detta skäl, utan på grund av att bolaget hade för många avtal med för många kommuner och detta blev för tungt administrativt. Bolaget valde samtidigt att även lämna Huddinge, Knivsta och Danderyds kommun.

Fariba Bameti VD, Enklare Vardag Sverige AB

Kontakt

Enklare Vardag
Skeppargatan 7
114 52 Stockholm

Telefon: 08-122 00 430
info@enklarevardag.se

Tyck till!

Har du ett förslag kring hur vi kan bli bättre? Berätta! Vi lyssnar. Noga. Svara på vår enkät här.